Carnegie Mellon University

Lihong Zhang

Lihong Zhang