Natalia Agudelo Perez-Matyjaszewski Polymer Group - Carnegie Mellon University

Natalia Agudelo Perez

Address:
Carnegie Mellon University
4400 Fifth Avenue
Mellon Institute
Pittsburgh, PA 15213
Office: MI-802
Phone: (412) 268-3886